Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zrealizowane projekty

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Główne projekty inwestycyjne zrealizowane przez spółki grupy PGNiG Technologie SA

Zakończenie strategicznej inwestycji – Gazociągu DN 700 Hermanowice – Strachocina

Spółka PGNiG Technologie S.A. będąca Generalnym Wykonawcą inwestycji realizowanej dla OGP Gaz-System S.A. pn. „Budowa gazociągu DN700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” w dn. 30.04.2020 r. podpisała protokół odbioru końcowego tegoż zadania, tym samym przyczyniając się do ukończenia pierwszego odcinka strategicznego dla Podkarpacia gazociągu, wchodzącego w skład korytarza Północ – Południe. Nowo wybudowana instalacja gazowa uzyskała wymagane pozwolenia na użytkowanie wydane przez WINB w Rzeszowie oraz została włączona do istniejącej infrastruktury gazociągów o średnicach od DN 500 do DN700. 
 
Gazociąg zlokalizowany w województwie podkarpackim, przebiega przez siedem gmin, w tym: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok, na terenie których znajdowały się liczne obiekty terenowe takie jak m.in. droga krajowa, drogi wojewódzkie i drogi powiatowe, tory kolejowe, cieki wodne w tym rzeki, potoki, strumienie, tereny leśne oraz tereny Natura 2000.
 
Lokalizacja inwestycji, w niezwykle trudnym terenie pasma górskiego Bieszczad, gdzie różnica wzniesień na niewielkich odcinkach przekraczała 100 metrów, oraz jej zakres, który obejmował:
 • budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 o długości 72 km,
 • budowę linii światłowodowej biegnącej wzdłuż gazociągu DN 700,
 • rozbudowę węzła rozdzielczo-pomiarowego w Hermanowicach,
 • budowę pięciu zespołów zaporowo – upustowych,
 • budowę Stacji Ochrony Katodowej na terenie ZZU Kuźmina,
wymagały od PGNiG Technologie S.A. wykonania m.in. 36 przekroczeń bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi, kilkudziesięciu innych przekroczeń z różnego rodzaju obiektami oraz zabezpieczenia mikropalami dwóch osuwisk.
 
Budowa gazociągu, obwarowana bardzo restrykcyjną decyzją środowiskową, realizowana była równolegle w czterech miejscach przez niezależne grupy, przy zaangażowaniu podwykonawców i poddostawców. Na trasie budowy funkcjonowały cztery zaplecza techniczne oraz trzy place składowe na rury stalowe pochodzące z dostaw inwestorskich, przygotowane wg standardów i wymogów określonych przez OGP Gaz-System S.A. Specjalistyczne prace spawalnicze, prowadzone na bazie zatwierdzonych technologii spawania, obejmowały spawanie liniowe oraz spawanie montażowe.

 

Należy podkreślić, że spółka PGNiG Technologie S.A. prowadziła wszystkie prace w porozumieniu z lokalnymi władzami samorządowymi oraz przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnych. Bezpośredni udział w realizacji inwestycji, mającej na celu rozbudowę krajowego systemu przesyłowego stanowi dla spółki dowód uznania dla jej potencjału kadrowego i technicznego.
 
 
 
PGNiG Technologie S.A. zrealizowało budowę instalacji zapewniającej ciągłość dostaw gazu ziemnego gazociągiem jamalskim na terytorium Polski.
 
Zrealizowana Instalacja Osuszania Gazuto pierwsza i największa tego typu inwestycja na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.Powstała w rekordowo szybkim tempie, w odpowiedzi na wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm punktu rosy w dostawach gazu z importu, które występowały w latach 2004-2017. Wybudowana przez PGNiG Technologie S.A. instalacja zapobiegnie takim sytuacjom w przyszłości oraz zapewni ciągłość dostaw gazu na terytorium Polski, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. W dniu 17 kwietnia 2020r. spółka oficjalnie przekazała instalację w ręce inwestora, którym jest PGNiG S.A.
 
Inwestycja zlokalizowana w pobliżu jednego z dwóch tzw. punktów wzajemnego połączenia gazociągu jamalskiego z krajowym systemem przesyłowym gazu w woj. kujawsko-pomorskim, działa w oparciu o metodę absorpcyjną osuszania glikolem trójetylenowym (TEG) stosowaną na całym świecie. Zadaniem instalacji jest pozbycie się nadmiaru ilości wody z paliwa gazowego transportowanego gazociągiem, w sytuacjach gdy nie spełnia on parametrów jakościowych wymaganych
w krajowym systemie przesyłowym.
 
Głównym wyzwaniem dla PGNiG Technologie S.A. jako Generalnego Wykonawcy, oprócz faktu strategicznej funkcji realizowanej inwestycji, było zmierzenie się z bardzo napiętym harmonogram terminowym. Po intensywnym etapie prac projektowych, realizowanym z pomocą PGNiG Gazoprojekt SA, prace budowlane do momentu uruchomienia instalacji w grudniu 2019 r. trwały niewiele ponad 6 miesięcy. Uruchomienie instalacji było kamieniem milowym przedsięwzięcia. W kolejnym etapie prowadzono ruch próbny oraz testy funkcjonalne instalacji oraz dalsze prace budowlane w zakresie infrastruktury towarzyszącej.
 
Stacja osuszania gazu składa się z instalacji technologicznych głównych tj. instalacja osuszania gazu oraz instalacji regeneracji glikolu, a także pomocniczych – zespół zaporowo – upustowy przyłączeniowy, stacja redukcyjno-pomiarowa potrzeb własnych, instalacja zbiornika ociekowego i kolumna wydmuchowa. Instalacja ma wydajność pozwalającą osuszyć na bieżąco cały wolumen gazu, który płynie z gazociągu jamalskiego do krajowego systemu przesyłowego połączeniem we Włocławku. Wybudowana przez PGNiG Technologie SA instalacje jest pierwszą tego typu instalacją zlokalizowaną na gazociągu jamalskim w naszym kraju. Podobna instalacja, na tym gazociągu, zlokalizowana jest dopiero po stronie niemieckiej gazociągu.
 
Budowę instalacji realizowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

 

Zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Zagospodarowanie złoża Połęcko wraz z odsiarczalnią
 • Zagospodarowanie złoża Wielichowo - Ruchocice - Łęki (woj. wielkopolskie):

           - Ośrodek centralny o przepustowości 100 tys. Nm3/h,
           - 10 stref przyodwiertowych,
           - 86 km rurociągów technologicznych i przesyłowych.

 • Łączna wydajność eksploatowanego gazu wyniosła 88,2 tys. Nm3/h.
 • KGZ Radlin - o wydajności 50 tys. m3/h (pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana kopalnia gazu ziemnego)
 • KGZ Dębno-część złożowa - 130 km gazociągów i ropociągów. Zasoby wydobywane wynoszą 30 mld Nm3 gazu i 10 mln t ropy naftowej
 • KGZ Mełgiew (woj. lubelskie):

         - Ośrodek centralny
         - 57 km gazociągów
         - Odsiarczalnia gazu

 • KGZ Jodłówka - wydajność 39 tys. Nm3/h
 • KGZ Nosówka - wydajność 15 tys. Nm3/h
 • KGZ Terliczka - Stobierna - wydajność 20 tys. Nm3/h
 • KGZ Biszcza - Księżpol - wydajność 9 tys. Nm3/h
 • KGZ Jasionka - wydajność 24 tys. Nm3/h
 • KGZ Wola Różaniecka - wydajność 15 tys. Nm3/h
 • Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Kaleje, Kaleje E
 • Zagospodarowanie odwiertów gazowych Pantalowice 5K i 6K
 • Zaprojektowanie i wykonanie na terenie istniejącej Kopalni Gazu Borzęcin instalacji składowania i zatłaczania odpadów oraz modernizacja istniejącej instalacji technologicznej
 • Zagospodarowanie odwiertów gazowych Załęże 1K, 2K, - KZG Krasne
 • Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze
 • Budowa kompresora na KRNiGZ Zielin - prace projektowe i roboty budowlano-montażowe
 • Zagospodarowanie odwiertów gazowych Łapanów - 1, 3, 4
 • Zagospodarowanie odwiertu Wilków 51K
 • Budowa Instalacji Technologicznej do nawadniania złoża BMB
 • Zagospodarowanie odwiertu Rzeszów 20K
 • Zagospodarowanie odwiertu Draganowa 1
 • Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Gajewo
 • Zagospodarowanie odwiertów na złożu Brońsko - podłączenie odwiertu Brońsko -26H oraz rozbudowa OC Kościan ? Brońsko
 • Budowa instalacji zatłaczania gazu nadmiarowego do złoża BMB, KRNiGZ Dębno
 • Remont odcinków rurociągów na strefach przyodwiertowych Brońsko-3, kościan-16, Kościan-9
 • Przebudowa ogrodzenia w zakresie poprawy ochrony akustycznej na OZG Mirocin
 • Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Czarna Wieś
 • Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E
 • Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 20,21,22, KGZ Jarosław
 • Budowa rurociągu cieczy technologicznej relacji Ośrodek Centralny Barnówko-Instalacja przyodwiertowa Buszewo-8
 • Przebudowa instalacji osuszania gazu na OZG Mirocin, KGZ Jodłówka

 

Podziemne magazyny gazu ziemnego 

 •  Rozbudowa PMG Brzeźnica - wykonanie robót budowlano-montażowych
 •  PMG Brzeźnica - pojemność czynna magazynu wynosi 65 mln m3
 •  PMG Swarzów - pojemność czynna magazynu wynosi 90 mln m3
 •  PMG Strachocina - pojemność czynna magazynu wynosi 150 mln m3 (trwa rozbudowa do pojemności 330 mln m3)
 •  PMG Husów - pojemność czynna magazynu wynosi 400 mln m3
 •  PMG Mogilno (do wstępnego etapu zatłaczania) - pojemność czynna magazynu wynosi 166 mln m3
 •  PMG Wierzchowice (etap zerowy) - pojemność czynna magazynu wynosi 168 mln m3
 •  PMG Daszewo-pojemność czynna magazynu wynosi 178 mln m3
 •  PMG Bonikowo - część napowierzchniowa
 •  Rozbudowa KPMG Mogilno o kolejne kawerny Z-15, Z-16, Z-17
 •  PMG Wierzchowice - praca rewersyjna sprężarek gazu - zmiany w instalacji
 •  Budowa KPMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B - zakończone.

Tłocznie gazu ziemnego

 •  Maćkowice - przepustowość 570 tys. m3
 •  Lubaczów - przepustowość 120 tys. m3
 •  Żołynia - przepustowość 120 tys. m3
 •  Mirocin - przepustowość 120 tys. m3
 •  Budowa centralnej instalacji Osuszania Gazu przy Tłoczni Gazu Maćkowice
 •  Modernizacja tłoczni gazu ziemnego Żuchlów
 •  Budowa tłoczni Jeleniów II
 •  Wymiana zaworów DN 900 na tłoczni gazu Włocławek

Gazociągi

 •  Gazociąg DN 1400 "OPAL" w Niemczech, 423 spoiny
 •  Gazociąg DN 800 M1/1 Cersak - Kidricevo (Słowenia), L - 35,5 km
 •  Gazociąg DN 1400 "NEL" w Niemczech, 460 spoin
 •  Gazociąg DN 300 Gorzów Śląski - Praszka, odc. I, L - 17,6 km
 •  Utrzymanie gotowości na SGT (gazociąg tranzytowy)
 •  Gazociąg M2/1 DN 800 Rogaska Slatina - Trojane (Słowenia), L - 8,1 km
 •  Gazociąg w/c DN300 relacji Mieszalnia Kłodawa - KRNiGZ LMG - L - 53,8 km
 •  Budowa gazociągu DN 350/300 Kościan - Zielona Góra, L - 97,2 km
 •  Budowa gazociągu DN 500 Włocławek - Gdynia (odc. Węzeł Kwidzyn - rz. Wisła), L - 13 km
 •  Budowa gazociągu DN 500 Czeszów - Wrocław, L - 32,5 km
 •  Budowa gazociągu DN 800 Kidricevo - Rogatec (Słowenia), L - 19,5 km
 •  Gazociąg w/c DN 350 i kabel światłowodowy wraz z infrastrukturą relacji KGZ Kościan - KGHM Żukowice / Polkowice, odcinek KGZ Kościan - Węzeł Szczyglice, L - 76,5 km
 •  Doprowadzenie gazu do Jędrzejowa, DN 300, L - 30,5 km
 •  Gazociąg w/c DN 500 w rejonie Podbeskidzia, L - 21,94 km
 •  Budowa gazociągu w/c DN300 PN 6,3 MPa relacji Moroczyn - granica gminy Werbkowice - Zamość - 4 etapy
 •  Budowa gazociągu w/c DN700 relacji Sędziszów - Tarnów wraz z wymianą układów zaporowo - upustowych
 •  Budowa gazociągu w/c DN300 PN 6,3 Mpa relacji Pęczelice - Gacki, L - 12,7 km
 •  Przebudowa sieci gazowej w/c DN300 PN 6,3 relacji Warzyce - Gorlice - 3 etapy
 •  Budowa gazociągu w/c relacji Turzno - Ostraszewo gm. Łysomice wraz ze SRP I st. Q = 8 000 Nm3/h
 •  Budowa gazociągu DN700 Szczecin Gdańsk: etap I gazociąg DN 700 Płoty-Karlino.
 •  Remont przejścia rurociągu DN250 pod rzeką Wisłą w miejscowości Białołęka obejmujący wykonanie przewiertu HDD pod dnem Wisły.
 •  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Herby - zadanie w ramach projektu gazyfikacja miejsowości w gminach Herby i Blachownia.
 •  Budowa gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Dolnośląskiego - gazociąg DN 100 MOP 8,4MPa do SRP Olszyna Lubańska"
 •  Kompleksowe wykonanie prac budowlano-montażowych dla 10 ZZU i 4 węzłów przy budowie gazociągu w/c DN 700 relacji Gustorzyn Odolanów
 •  Przebudowa sieci gazowej ś/c w m. Zagórzany i Moszczenica etap II
 •  Budowa Gazociągu DN 700 Rembelszczyzna - Gustorzyn
 •  Przebudowa gazociągu DN400 przy ulicy Trembeckiego w Rzeszowie
 •  Wykonanie podziemnego rurociągu wysokoprężnego gazu dla Elektrociepłowni Stalowa Wola
 •  Rozbiórka ZZU Wojnowice i wymiana ZZU Nowy Dębiec
 • Budowa rurociągu cieczy technologicznej relacji Ośrodek Centralny Barnówko-Instalacja przyodwiertowa Buszewo-8
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, prace spawalnicze
 • Kompleksowa realizacja umów przyłączeniowych na terenie obszaru OZG Rzeszów - RDG Mielec i RDG Kolbuszowa
 • Kompleksowa realizacja przyłączy gazowych dla ZG Tarnów RDG Tarnów
 • Budowa gazociągu ś/c i przyłącza gazu do zakładu produkcyjnego NGK Ceramics Dąbrowa Górnicza ul. Gołonoska - I Etap Zakres z profilu 03 a - 03 b
 • Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączem do budynków (gazyfikacja) na obszarze zespołu urbanistycznego Nowe Nieboczowy we wsi Syrynia
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Czeszów - Wierzchowice


Prace hermetyczne 

 •  Dwustronne wstrzymanie przepływu gazu w gazociągu DN250 relacji Krasnystaw - Zamość
 •  Podwójne stopowanie gazociągu w/c DN200 relacji Nowy Wiśnicz - Limanowa z bypassem DN80 w m. Żegocina
 •  Dwustronne wstrzymanie przepływu gazu w gazociągu w/c DN500 relacji Krobia-Grodzisk z tymczasowym obiegiem technologicznym DN300 w m. Wojnowice
 •  Jednostronne stopowanie gazociągu w/c DN250 Swarzów - Tranów ul. Czysta
 •  Budowa gaz. w/c DN300 Młynowo - Muławki i Szczytno - Rybno
 •  Jednostronne stopowanie gazociągu w/c DN250 budowa drogi S8 w miejscowości Zambrów
 •  Dwustronne stopowania gazociagu w/c DN100 budowa drogi S7 Obwodnica Radomia Skarżysko - Kamienna
 •  Stopowanie gazociągu w/c DN150 przełączenie gazociągu w/c DN200 na terenie miasta Mielec.
 •  Stopowanie gazociągu w/c DN300 na terenie Stacji Redukcyjno Pomiarowej Czechówka

Inne

 •  Rurociąg tlenowy DN 250 Dąbrowa Górnicza - Zawiercie, L - 24,4 km
 •  Mieszalnia Kłodawa - LMG - spawanie liniowe, ok. 800 spoin
 •  Kanalizacja w Dąbrowie Górniczej
 •  Modernizacja SRP Węzła Katowice - Szopienice
 •  Terminal Ekspedycyjny Wierzbno wraz z włączeniem do rurociągu PERN (woj. zachodniopomorskie):

             - Magazyn ropy 20 tys. m3
             - Dystrybucja ropy naftowej do rurociągu Przyjaźń na poziomie ok. 1 tys. m3/h
             - Rurociągi technologiczne stalowe DN 100 do DN 500 o dł. ok. 3 km

 •  Wykonanie i montaż szkieletu stalowego obudowy hali w tarnogórskiej Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR o wadze 85 325,9 kg
 •  Wykonanie i montaż elementów wzmocnienia konstrukcji stalowej hali wyrobów hutniczych w Fabryce Maszyn i urządzeń TAGOR S.A. o wadze 28 485,8 kg
 •  Modernizacja stacji modułowych Kleszczówka i Września
 •  Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego w m. Lubienia
 •  Stacja Tankowania Pojazdów gazem ziemnym przy u. Lwowskiej w Tarnowie
 •  Opracowane dokumentacji projektowej stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym CNG Q = 1 200 Nm3/h oraz wykonanie stacji w m. Lublin
 •  Remont wiązki rurociągów od odwiertów Wilków -2., 5, 29, 38, 39 oraz rozbiórka odcinka rurociągu od odwiertu Wilków - 21, przynależnych do Kopalni Gazu ziemnego Wilków
 •  Remont węzła Jeleniów.
 •  Budowa podziemnej infrastruktury rurociągowej z rur HDPE wraz z armaturą odcinającą na terenie polskiego Gazoportu, w pełnym zakresie średnic DN25 - DN600.
 •  Wykonanie wymiany zaworów DN900 na tłoczni gazu Kondratki
 •  Modernizacja węzła rozdzielczo-pomiarowego Hermanowice wraz z budową punktu pomiarowego

Produkcja

 •  Dostawa sprzętu do powierzchniowego wyposażenia odwiertów dla GK PGNiG, m.in.

              - PMG w Strachocinie - sprzęt do powierzchniowego wyposażenia odwiertów (głowice eksploatacyjne, więźby) i    aparaty ciśnieniowe (separatory, zbiorniki magazynowe, odgazowywacze, kolumny osuszania, oddzielacze)
              - PMG Kosakowo (głowice ługownicze, węzły ługownicze, głowice eksploatacyjne)
              - PMG Mogilno (głowice eksploatacyjne, więźby, zasuwy suwakowe)
              - Cicha Góra - dostawa aparatów ciśnieniowych (zbiorniki, separatory itp.)

 •  Produkcja i dostawa elementów wyposażenia platform wiertniczych dla koncernu MH Wirth (wielokrążki, mostki wieżowe, ramy hydrauliczne, klucze maszynowe)
 •  Dostawa sprzętu do zagłowiczenia odwiertów dla PGNiG Lybia i PGNiG Pakistan (głowice eksploatacyjne, więźby klinowe, adaptery)
 •  Współpraca z LOTOS Petrobaltic (remonty zasuw ciśnieniowych, głowic eksploatacyjnych, manifoldów)
 •  Produkcja osprzętu powierzchniowego wyposażenia odwiertów (więźby i głowice) dla LOTOS Petrobaltic S.A.
 •  Produkcja i remonty więźb dla Orlen Upstream Sp. z o.o 
 •  Produkcja materiałów do prac hermetycznych (fittingów) dla MTM Nowum