Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KROSNO NAFTOWA 8 - budynek magazynowy      

 
 
Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno) (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/90 o powierzchni 0,4258  ha, z prawem odrębnej własności budynków i budowli posadowionych na tej działce, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00071722/8 wraz  z udziałami w działkach drogowych (zwane dalej łącznie przedmiotem sprzedaży lub Nieruchomością). Powyższe prawa zbywane są łącznie. 
 
W ramach przedmiotu sprzedaży zawierają się w szczególności: 
 
 • Budynek magazynowy (tzw. garaże samochodowe): 
 • Powierzchnia zabudowy: 1049,50 m2 
 • Powierzchnia użytkowa: 865,20 m2 
 • Kubatura budynku: 3720,36 m3 
 • OPIS TECHNICZNY: 
Rodzaj zabudowy: budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, od strony południowej do budynku przylega wiata otwarta o konstrukcji stalowej. fundamenty -  ławy żelbetowe, konstrukcja obiektu - ściany murowane z cegły, dach w konstrukcji żelbetowej pokrycie z papy. 
Liczba kondygnacji nadziemnych 1, podpiwniczenie – brak, elewacja - tynk cementowo-wapienny, malowany, Instalacje wodna, kanalizacyjna, eklektyczna, odgromowa. Brak świadectwa energetycznego dla budynku. 
 
 • Budynek administracyjny (tzw. izba pomiarów): 
 • Powierzchnia użytkowa: 155,00 m2 
 • Kubatura budynku: 514,69 m3 
 • OPIS TECHNICZNY: 
budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, fundamenty - ławy żelbetowe, konstrukcja obiektu -  ściany murowane, dach - więźba dachowa drewniana, pokrycie z blachy. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, Podpiwniczenie – brak, tynk cementowo-wapienny malowany, w sanitariatach okładziny z płytek ceramicznych, podłogi, posadzki - płytki PCV, wykładzina PCV, w sanitariatach terakota, stolarka okienna - okna drewniane skrzynkowe, stolarka drzwiowa - drzwi drewniane, elewacja - tynk cementowo-wapienny, instalacje eklektyczna, gazowa, wod-kan, ogrzewanie piecowe; 
 
 • Budowle, 
 
 • Udziały w działkach drogowych (prawo użytkowania wieczystego) : 
 1. udział w wysokości 4,45 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/89 o powierzchni 0,0467 ha (księga wieczysta nr KS1K/00071722/8), 
 1. udział w wysokości 3,77% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/96 o powierzchni 0,0206 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2), 
 1. udział w wysokości 3,50 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/97 o powierzchni 0,0126 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2), 
 1. udział w wysokości 3,50 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/98 o powierzchni 0,0501 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2), 
 1. udział w wysokości 3,27% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/99 o powierzchni 0,0443 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2), 
 1. udział w wysokości 2,88 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/101 o powierzchni 0,1345 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2), 
 1. udział w wysokości 2,72 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/103 o powierzchni 0,0567 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2), 
 
Cena minimalna za przedmiot sprzedaży wynosi 564?000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto + VAT/zwolnienie 
 
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie  do 16 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej na konto Spółki  w ING Bank Śląski S.A. nr 90 1050 0086 1000 0090 3009 0006 w terminie do 15 grudnia  2020 r. Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu. 
 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać: 
 1. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, 
 1. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z rejestru/ewidencji właściwych dla formy prowadzonej działalności, umowę spółki cywilnej (kopia potwierdzona za zgodność przez adwokata/radcę prawnego/ notariusza), 
 1. w przypadku spółek -  zgodę organów spółki na zakup Nieruchomości, jeżeli jest wymagana; 
 1. oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych, 
 1. w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a Nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę, w formie aktu notarialnego, małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 
 1. Promesę wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana), 
 1. oświadczenie, że Oferent nie jest: 
 • członkiem Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego; 
 • prowadzącym przetarg; 
 • podmiotem, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu lub członkiem jego władz lub jego organu nadzorującego; 
 • osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; 
 • małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w pkt. powyżej; 
 • osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg, 
 1. oświadczenie RODO, 
 1. oświadczenia o postępowaniach prowadzonych bądź zakończonych przeciwko Oferentowi,  członkowi bądź członkom zarządu Oferenta w związku z naruszeniem przepisów antykorupcyjnych (art. 228-230a, art. 250a i art. 296a kk), 
 1. dowód wpłaty wadium, 
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, podstawowymi postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapłacie ceny w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży; 
 1. oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym technicznym, i prawnym przedmiotu sprzedaży i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady, w tym wady ukryte, 
 1. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. 
 
Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też ofert złożonych po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Spółka ma prawo swobodnego wyboru oferty. 
 
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sprzedaż - 4/90. Nie otwierać przed 16 grudnia 2020r.  godz. 10:00" należy złożyć (przesłać)  w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego  (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno. Termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1, do godz. 10:00. 
 
W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku licytacji nie może być mniej korzystna niż uprzednia oferta. 
 
Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej (bez oprocentowania) z chwilą zakończenia postępowania (zawarcia umowy sprzedaży), nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą. 
 
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub na warunkach wskazanych przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.   
 
Termin związania ofertą - 90 dni od dnia otwarcia ofert. Spółka może zwrócić się do oferentów o  przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 90 dni. 
 
Spółka zastrzega sobie prawo do: 
 • jednostronnej zmiany warunków przetargu, a zmiany będą obowiązywać wszystkich oferentów od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki, 
 • odwołania niniejszego ogłoszenia, 
 • odstąpienia/zakończenia przetargu lub zawarcia umowy bez podania przyczyny 
 • unieważnienia przetargu 
a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z tego tytułu. 
 
Informacje dodatkowe, w tym podstawowe warunki umowy sprzedaży  Nieruchomości: 
 
 1. Stawka podatku VAT/zwolnienie – do ustalenia. 
 1. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi Kupujący (w tym koszty notarialne). 
 1. Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 1. Dla Nieruchomości nie wykonano badań sozologicznych. 
 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym Nieruchomości, jej lokalizacją, i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady. 
 1. Kupujący uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony zawrą umowę sprzedaży Nieruchomości i w tym zakresie poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 
 1. Nieruchomość zostanie wydana Kupującemu protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, po zawarciu umowy sprzedaży. 
 1. Dopuszcza się udzielenie informacji o Nieruchomości po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, według wzoru przekazanego przez Spółkę. Zakres udostępnionych informacji zostanie określony przez Spółkę. 
 1. W umowie sprzedaży Kupujący ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Sprzedającego w zakresie infrastruktury przesyłowej (tranzytowej) znajdującej się na Nieruchomości. 
 1. Granice własności elementów infrastruktury, niebędących infrastrukturą przesyłowa, o której mowa w lit. powyżej, stanowią granice działki Nieruchomości. 
 1. Na Nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów lub niezinwentaryzowane. Kupujący winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla Kupującego z istnienia tych sieci obciążają ryzyko Kupującego i nie stanowią wady Nieruchomości. 
 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Kupujący odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie Kupującego i stanowi obszar jego ryzyka. 
 1. Kupujący w treści umowy sprzedaży złoży oświadczenie, że szczegółowo zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do Sprzedającego zarówno w chwili zawarcia umowy sprzedaży jak i w przyszłości. Kupujący zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. Powyższe zastrzeżenia zostaną powtórzone w treści umowy sprzedaży, w formie stosownych oświadczeń Kupującego. 
 
 
Informacji o przedmiocie przetargu pod nr tel. 885 790 484. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
 
Załączniki: 
 
 
 1. Szkice planów (garażeizba pomiarów)