•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zaproszenia do składania ofert na zakup nieruchomości      

Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych:

w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicach Przeskok i Staroprzygodzkiej, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewid.: 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25 i 6/26 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności:
a) niezabudowana działka o nr ewid. 6/20 o pow. 0,8654 ha za cenę nie niższą niż 333 750 zł netto (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) + VAT;
b) niezabudowana działka o nr ewid. 6/21 o pow. 0,7766 ha za cenę nie niższą niż 299 500 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych)+ VAT;
c) działka o nr ewid 6/24 o pow. 1,1963 ha wraz z prawem własności budynków i budowli trwale związanych z gruntem, w tym: budynku biurowego o pow. użytk. 108 m2, budynku warsztatowego z częścią socjalną o pow. użytk. 1049,60 m2, budynku gospodarczego o pow. 18,10 m2, budynku portierni o pow. 15,70 m2 i wiaty magazynowej 272,50m2 , za cenę nie niższą niż 1 590 000, zł netto (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) + VAT. 
d) Łącznie działek o nr ewid.  6/22, 6/23, 6/25 i 6/26 o łącznej pow. 0,7413 ha wraz z prawem własności budynków i budowli, w tym: budynku magazynowego z częścią socjalną o pow. użytk. 450,7 m2, budynku gospodarczego o pow. użytk. 22,8m2, budynku gospodarczego o pow. użytk. 38,62m2, budynku gospodarczego o pow. użytk. 24,5 m2, za cenę nie niższą niż 580 000 zł netto (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) + VAT.  
(zwanych dalej łącznie nieruchomością)
 
Informacje o nieruchomości:
 
Zaproszenie do składania ofert:

w Zabrzu przy ul. Wolności 339, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 1578/3, 1583/4, 1974/3 o łącznej powierzchni 5360 m2 oraz prawo własności działek o numerach ewidencyjnych1973/4, 1971/2, 1970/2, 1972/4 o łącznej powierzchni 159 m2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynku administracyjnego o pow. użytkowej 745 m2, o dwóch bryłach- IX kondygnacyjnej i II kondygnacyjnej (zwanych dalej łącznie nieruchomością). Powyższe prawa zbywane są łącznie.
 
Informacje o nieruchomości:
 
Zaproszenie do składania ofert:

w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22A, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 4055/116, 4062/87, 4074/79, 4075/79, 4076/76, 4083/84, 4601/86, 5021/110, 5022/110, 5023/110, 5024/110, 5025/110, 5026/110, 5029/110, 5050/110 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
a) 4074/79, 4075/79, 4083/84, 4076/76, 4601/86 o łącznej  powierzchni 2,3399 ha  wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym magazyn gazów technicznych, budynek socjalno- magazynowo, stacja redukcyjno - pomiarowa gazu, magazyn główny ze stacją wymienników, garaż dla wózków transportowych, łącznie za cenę nie niższa niż 2 910 000 zł netto (dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych)+ VAT;
b) 5021/110 o powierzchni 0,4582 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym łaźnia i szatnia (dawny magazyn gazów technicznych), wiata na wózek akumulatorowy, magazyn materiałów, wiata bazy materiałowej, budynek socjalno-magazynowo-biurowy,  za cenę nie niższą niż 360.000 zł netto (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) + VAT;
c) 4062/87 o pow. 0.0058 ha oraz 5022/110 o powierzchni 1,1393 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym warsztat napraw sprzętu ciężkiego, warsztat obróbki mechanicznej hala 1-nawowa, warsztat napraw sprzętu ciężkiego hala 2-nawowa, wiata magazynowa, łącznie  za cenę nie niższą niż 3.110.000 zł netto (trzy miliony sto dziesięć tysięcy złotych) + VAT;
d) 5029/110 o pow. 0,6294 ha oraz 5023/110 o powierzchni 0,2064 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na niej posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym wiata stolarni ? Suszarnia drewna, stolarnia, łącznie za cenę nie niższą niż 650 000 zł netto (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)+ VAT;
e) 5024/110 o powierzchni 0,6348 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym warsztat szkolenia spawaczy, hala montażu stacji produkcyjno-pomiarowych,  za cenę nie niższą niż 5 375 000 zł netto (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) + VAT;
f) 5025/110 o powierzchni 0,1401 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym budynek socjalno-magazynowo-biurowy, myjnia samochodowa, za cenę nie niższą niż 365 000 zł netto (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) + VAT;
g) 5026/110 o powierzchni 0,4396 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym stacja obsługi samochodów, za cenę nie niższą niż 1 295 000 zł netto (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)+ VAT;
h) 4055/116 o pow. 0,0081 ha i 5050/110 o powierzchni 1,4627 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na nich posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym oddział produkcji pomocniczej zakład produkcji montażowej i wiata magazynowa, łącznie  za cenę nie niższą niż  6 415 000 zł netto (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych)+ VAT;
 
Informacje o nieruchomości:
 
Zaproszenie do składania ofert:

 
 
 
Warunkiem rozpatrzenia przez Spółkę oferty jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim oraz wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny minimalnej na konto Spółki  w Bank Millenium S.A. nr 35116022020000000220591851.
 
Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.  
 
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są pod adresem http://www.technologiepgnig.pl/pl/postepowania/przetargi  lub numerem telefonu 885 790 484.