•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie zadania pn. "Budowa instalacji technologicznej do nawadniania złoża BMB"      

 

W dniu 30 grudnia 2015 r PGNiG Technologie S.A. zakończyło i podpisało z Inwestorem, tj. PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze, protokół odbioru końcowego dla zadania pn. "Budowa instalacji technologicznej do nawadniania złoża BMB"

Przedmiotem podpisanej umowy były prace na terenie gminy Dębno, w województwie zachodniopomorskim.

Celem inwestycji było zwiększenie przepustowości instalacji obróbki cieczy technologicznej oraz zagospodarowanie trzech odwiertów: Buszewo 8, Buszewo 10k, Buszewo 17, poprzez które zostało rozpoczęte nawadnianie złoża. Roboty budowlane realizowano w Ośrodku Centralnym, strefach przyodwiertowych Bu 8, Bu 10k/17, OG Buszewo i pasach montażowych między strefami (rurociągi, kable energetyczne, linie telemetryczne).

Realizacja prowadzona była w dwóch etapach:

I etap zadania  (tzw. roboty wpałkowe) dotyczył zabudowy w OC Barnówko separatora węglowodorów wraz z jego orurowaniem wykonano do czerwca 2014 i zakończono protokołem odbioru technicznego zgodnie, z którym wybudowane obiekty uważa się za odebrane i dopuszczone do eksploatacji.

II etap polegał na wykonaniu:

- instalacji nawadniania złoża BMB na terenie OC Barnówko - zabudowa kolumny strippingowej wraz z kompletnym oprzyrządowaniem, budowa układu filtracji mechanicznej, budowa układu dozowania inhibitorów parafin, budowa niskociśnieniowego układu pompowego do przetłaczania wody technologicznej ze zbiornika magazynowego do wysokociśnieniowego układu pompowego na strefie Bu 8, budowa odpowiednich do obiektów połączeń rurociągowych

- rurociągu (DN 80 - 620 mb.) cieczy do nawadniania na trasie pomiędzy strefą Bu 8 a Bu 10k/17 wraz z kablem energetycznym i światłowodem

- przebudowy instalacji technologicznych na strefach przyodwiertowych Bu 8 i Bu 10k/17 - budowa układów pompowych do zatłaczania cieczy nawadniającej wraz z oprzyrządowaniem, budowa układów dozowania chemikaliów do cieczy technologicznej na Bu 8, budowa budynku pompowni, kontenera AKPiA, stacji transformatorowej, przebudowa dróg wewnętrznych, placu manewrowego, chodników do komunikacji pieszej

- przebudowy istniejącego systemu sterowania i wizualizacji dla potrzeb zatłaczania cieczy nawadniającej na OC Barnówko, Bu 8 i Bu 10k/17.

Kierownikiem Projektu był Pan Marek Barzyk, a Kierownikiem Budowy z naszej strony był Pan Bronisław Szczęch.

 

Etap I - zewnętrzna część separatora węglowodorów zabudowanego w kontenerze technologicznym na OC Barnówko. 

 

Etap I - separator węglowodorów i jego orurowanie wewnątrz kontenera na  OC Barnówko.

 

 

Etap II - układ wysokociśnieniowego układu pompowego (pompy Leva) do zatłaczania cieczy nawadniającej wewnątrz kontenera pompowni na strefie Buszewo 8.