•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zagospodarowanie odwiertu Draganowa 1 - zakończenie inwestycji      

Zagospodarowanie odwiertu Draganowa 1


Lokalizacja Inwestycji: miejscowość Pałacówka, Teodorówka, Łęki Dukielskie, województwo podkarpackie.
Inwestor: PGNiG S.A. Oddział Sanok.
Zakres Inwestycji obejmował m.in. roboty branży mechanicznej, technologicznej, budowlanej, drogowej, AKPiA, teletechnicznej, elektrycznej i sanitarnej w tym:
1) Budowa ośrodka zbioru gazu Draganowa 1 w skład, którego wchodzi:
- węzeł redukcyjno-pomiarowy z oddzielaczem wstępnym, wymiennikiem ciepła, instalacja NTS,
- oddzielacz trójfazowy, zbiornik na wodę złożową, zbiornik na ropę i gazolinę, zbiornik buforowy, zbiornik metanolu,
- instalacja osuszania gazu tabletkowa,
- stacja redukcyjno-pomiarowa gazu opałowego z nawanialnią,
- kotłownia technologiczna i c.o.,
- budynek administracyjny,
- pompownie ropy, wody złożowej i metanolu,
- sieć grzewcza technologiczna,
- instalacja wody pitnej,
- kanalizacja sanitarna,
- nalewak autocysternowy dla ropy, gazoliny i wody złożowej,
- linia energetyczna, stacja transforma-torowa, rozdzielnia,
- łączność radiowa i telefoniczna,
- AKPiA z telemetrią,
- odprowadzenie wód opadowych,
- stacja redukcyjno-pomiarowa zdawcza,
- instalacja przygotowania powietrza sterowniczego,
2) Budowa gazociągu zdawczego DN 100 o długości około 3 km.
Odbiór Końcowy Inwestycji odbył się w dniu 15.06.2016 r.