1
Walne zgromadzenie - PGNiG

Walne zgromadzenie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 272.727.240 zł i składa się z 166.914.000 akcji serii A, 15.213.240 akcji serii B i 90.600.000 akcji serii C
o wartości nominalnej 1 zł każda.

Właścicielem wszystkich akcji jest ORLEN S.A..

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy jest IPOPEMA Securites Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Krosno, 4 stycznia 2021 roku

Piąte wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Drugim wezwaniem
akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27
października 2020 roku, Trzecim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 24 listopada 2020 roku oraz Czwartym
wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki
z 18 grudnia 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej:
Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego
przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Krosno, 18 grudnia 2020 roku

Czwarte wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Drugim wezwaniem
akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27
października 2020 roku oraz Trzecim wezwaniem akcjonariuszy spółki do
złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 24 listopada 2020 roku Zarząd
PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku
z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej:
Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie
wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Krosno, 24 listopada 2020 roku

Trzecie wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku oraz Drugim
wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki
z 27 października 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie,
dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego
przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Krosno, 27 października 2020 roku

Drugie wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Zarząd PGNiG
Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej:
Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie
wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Krosno, 30 września 2020 roku

Pierwsze wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy -
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1798), dalej: Ustawa, wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych
dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

oferta

Zobacz naszą ofertę