Zabrze, ul. Wolności 339

PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno) (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 339, w skład której wchodzą:

a) prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 1578/3, 1583/4 o łącznej powierzchni 0,5169 ha objętych księgą wieczystą GL1Z/00010838/9,
b) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1974/3 o powierzchni 0,0191 ha objętej księgą wieczystą GL1Z/00041161/8,
c) prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 1973/4, 1971/2, 1970/2, 1972/4 o łącznej powierzchni 159 m2 objętych księgą wieczystą GL1Z/00010853/0 oraz
d) prawo własności naniesień zlokalizowanych na działkach zabudowanych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynku biurowego o powierzchni użytkowej 4.268,17 m2.

Powyższe prawa zbywane są łącznie. Całość zwana dalej jest łącznie Przedmiotem Sprzedaży lub Nieruchomością).

 

Cena minimalna za przedmiot sprzedaży wynosi 4.490.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto + VAT/zwolnienie

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie do 23 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 oraz wpłacenie wadium
  w wysokości 10% ceny minimalnej
  na konto Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 90 1050 0086 1000 0090 3009 0006 w terminie do 21 czerwca 2022 r. (termin uznania środków na rachunku bankowym Spółki). Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
  a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
  b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis
  z rejestru/ewidencji właściwych dla formy prowadzonej działalności, umowę spółki cywilnej (kopia potwierdzona za zgodność przez adwokata/radcę prawnego/ notariusza),
  c) w przypadku spółek – zgodę organów spółki na zakup Nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
  d)oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
  e) w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a Nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę, w formie aktu notarialnego, małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
  f) Promesę wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia
  na nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
  g) oświadczenie, że Oferent nie jest:
  – członkiem Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
  – prowadzącym przetarg;
  – podmiotem, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu lub członkiem jego władz lub jego organu nadzorującego;
  – osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  – małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w pkt. powyżej;
  – osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
  prowadzącego przetarg,
  h) oświadczenie RODO,
  i) dowód wpłaty wadium,
  j) oświadczenia o postępowaniach prowadzonych bądź zakończonych przeciwko Oferentowi, członkowi bądź członkom zarządu Oferenta w związku z naruszeniem przepisów antykorupcyjnych (art. 228-230a, art. 250a i art. 296a kk),
  k) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, podstawowymi postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapłacie ceny
  w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
  l) oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym technicznym, i prawnym przedmiotu sprzedaży i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady, w tym wady ukryte,
  m) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też ofert złożonych po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Spółka ma prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferty z dopiskiem Sprzedaż nieruchomości – Zabrze ul. Wolności  339. Nie otwierać przed 23 czerwca 2022r.  godz. 10:00 należy złożyć (przesłać) w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego (adres) PGNiG Technologie S.A., ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno (Sekretariat). Termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1, do godz. 10:00.

W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku licytacji nie może być mniej korzystna niż uprzednia oferta.

Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej (bez oprocentowania) z chwilą zakończenia postępowania (zawarcia umowy sprzedaży),nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub na warunkach wskazanych przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

Termin związania ofertą – 90 dni od dnia otwarcia ofert. Spółka może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 90 dni.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • jednostronnej zmiany warunków przetargu, a zmiany będą obowiązywać wszystkich oferentów od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki,
 • odwołania niniejszego ogłoszenia,
 • odstąpienia/zakończenia przetargu lub zawarcia umowy bez podania przyczyny
 • unieważnienia przetargu

a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z tego tytułu.

 

Informacje dodatkowe, w tym podstawowe warunki umowy sprzedaży Nieruchomości:

a) Poszczególne części Nieruchomości (lokale) są przedmiotem umów najmu z różnymi podmiotami. Kupujący wstąpi w stosunki najmu na podstawie art. 678 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków umów najmu mogą zostać udzielone w trybie wskazanym w pkt d) niniejszego ogłoszenia. Aktualnie w nieruchomości 10 najemców wynajmuje powierzchnie biurowe lub magazynowe.
b) Nie wyklucza się, że notariusz, przed którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, zakwalifikuje sprzedaż niektórych działek niezabudowanych jako podlegające pierwokupowi Gminy Miasta Zabrze. Zawarcie umowy sprzedaży działek objętych prawem pierwokupu Gminy Zabrze nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez nią z prawa pierwokupu przysługującego na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U.2010.102.651.
c) Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotów sprzedaży nieobjętych prawem pierwokupu zostanie poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży zawierającej postanowienia co do zasady zgodne z niniejszym ogłoszeniem.
d) Dopuszcza się udzielenie informacji o Nieruchomości po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, według wzoru przekazanego przez Spółkę. Zakres udostępnionych informacji zostanie określony przez Spółkę.
e) Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje, iż Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej drogą wewnętrzną – działka nr ewid. 1975/3.
f) Stawka podatku VAT/zwolnienie – do ustalenia.
g) Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi Kupujący (w tym koszty notarialne).
h) Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż przed zawarciem umowy sprzedaży.
i) Nabywca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że dla Nieruchomości nie wykonano badań sozologicznych i nie wnosi do tego zastrzeżeń ani nie będzie żądał od Sprzedającego wykonania takich badań, zaś w przypadku wykonania badań nie będzie wnosił roszczeń do Sprzedającego w związku z tymi badaniami.
j) Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym Nieruchomości, jej lokalizacją, i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz wyraża zgodę
na wyłączenie rękojmi za wady.
k) W przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej Kupujący uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, począwszy od dnia następnego po dniu , w którym strony zawrą umowę sprzedaży Nieruchomości i w tym zakresie poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
l) Nieruchomość zostanie wydana Kupującemu protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, po zawarciu umowy sprzedaży.
m) Kupujący odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie Kupującego i stanowi obszar jego ryzyka.
n) Nabywca akceptuje, że Sprzedający nie dostarczy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku i nie będzie od niego żądać tego dokumentu.
o) Kupujący w treści umowy sprzedaży złoży oświadczenie, że szczegółowo zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do Sprzedającego zarówno w chwili zawarcia umowy sprzedaży, jak i w przyszłości. Kupujący zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. Powyższe zastrzeżenia zostaną powtórzone w treści umowy sprzedaży, w formie stosownych oświadczeń Kupującego.
p) Jeżeli Kupujący nie przystąpi do zawarcia umowy przedwstępnej lub ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym przez Sprzedającego, Sprzedający może w terminie 30 dni odstąpić od zawarcia z nim umowy, a wpłacone przez Kupującego wadium nie podlega zwrotowi.
q) W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym zgodnie z lit. p, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie związanego ofertą oferenta, który złożył kolejną (po Kupującym) ofertę i wyznaczy mu termin zawarcia przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży lub umowy ostatecznej, jeżeli warunki opisane w niniejszym ogłoszeniu zostały spełnione. W takim przypadku do Oferenta stosuje się odpowiednio warunki postępowania.
r) Kupujący zobowiązuje się powtórzyć zobowiązania, oświadczenia i zapewnienia wynikające z niniejszego ogłoszenia i oferty w treści umowy dotyczącej nieruchomości (przedwstępna, warunkowa, umowa sprzedaży itp.).

Informacje o przedmiocie przetargu pod nr tel. 663 224 106, udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia RODO .
 2. Dokumentacja geodezyjna (wypisy z rej. gruntów i budynków, wyrysy z mapy ewidencyjnej).
  wypis z rejestru budynkówwypis z rejestru gruntów I, wypis z rejestru gruntów IIwypis z rejestru gruntów IIIwyrys z mapy ewidencyjnej Iwyrys z mapy ewidencyjnej IIwyrys z mapy ewidencyjnej III
 3.  Prezentacja nieruchomości.