Krosno Naftowa (hala “narzędziowni”)

Na sprzedaż przeznaczona jest nieruchomość położona w Krośnie przy ulicy Naftowej 8, w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych:

Działka nr ewid. 4/82 o przeznaczeniu przemysłowym, ok. 35% powierzchni działki (część centralna i północno wschodnia) zabudowana zespołem przyległych do siebie budynków:

 1. przemysłowym, piętrowym, podpiwniczonym, oznaczonym jako p1, o nr ew. 842, o pow. zab. 824 m2, wpisanym do ewidencji zabytków,
 2. przemysłowym, jednokondygnacyjnym, oznaczonym jako p1,o nr ew. 883, o pow. zab. 9 m2.
 3. przemysłowym, jednokondygnacyjnym, oznaczonym jako p1, o nr ew. 1420, o pow. zab. 44 m2. Na zachód i północ od budynków znajduje się plac parkingowy (utwardzony gównie trylinką oraz płytami betonowymi prefabrykowanymi i żwirem Dojazd – wewnętrzna droga zakładowa – dz.nr 4/83, 4/89 i nast.

Działka zajmuje teren płaski, posiada kształt regularnego prostokąta. Przybliżone wymiary działki: ok. 63 m x ok. 41 m. Działka posiada pełną infrastrukturę uzbrojenia terenu: Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energetyczna (w tym oświetleniowa), kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa) oraz gazowa. W zespole budynków są przyłącza do sieci: wodnej, ciepłowniczej z pobliskiej kotłowni, gazowej ,energetycznej i kanalizacyjnej. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: pełny.

Działka nr ewid. 4/80 o przeznaczeniu przemysłowym, gdzie nie jest prowadzona działalność produkcyjna. Działka w większej części niezabudowana. Na ok. 90% powierzchni działki znajduje się zakładowy parking samochodowy. Teren działki utwardzony żwirem oraz ułożonymi betonowymi płytami prefabrykowanymi. Działka ogrodzona od strony zachodniej (blacha falista), południowej i częściowo północnej (siatka stalowa na podeście betonowe). Od strony zachodniej i częściowo północnej jest nieogrodzona i graniczy z parkingiem na działce nr 4/82 oraz wewnętrzną drogą dojazdową (dz. nr 4/81). Działka zajmuje teren płaski, posiada kształt zbliżony do prostokąta – szerszego w części północnej i węższego w części południowej. Przybliżone wymiary działki: ok.69 m x ok. 29 m (23m). Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energetyczna (w tym: oświetleniowa) kanalizacyjna – deszczowa. Sieci: kanalizacyjna – sanitarna i gazowa biegną wzdłuż północnej granicy działki. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej- na działce: częściowy, po sąsiedzku – pełny.

Zabudowa działki nr 4/82 – piętrowy budynek przemysłowy o nr ew. 842.

 • Rok budowy: lata 1905-1925 (obecna hala MPN)
 • Budynek rozbudowany w 1955r. (dobudówka spawalni)
 • Remont kapitalny: 1973
 • Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Krosna pod poz. nr 234 (z pięcioma innymi budynkami z terenu dawnej rafinerii)

Powierzchnia zabudowy wg wypisu z kartoteki budynków: 824m2
Razem pow. użytkowa budynku: 1240,40 m2.
Budynek murowany z cegły, nieotynkowany, wybudowany na planie prostokąta, o grub. murów ok. 50 cm, w części piętrowy, podpiwniczony, z wysokim strychem ze świetlikami. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, centralnego ogrzewania, kanalizacyjną: sanitarną, wentylację grawitacyjną. Ponadto budynek posiada instalacje związane z bezpośrednim procesem produkcji.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XXVIII/442/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Przemysłowa II”, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 03 lipca 2012r. pod poz. 1477, stwierdza że teren działek nr 4/80 i nr 4/82, położonych w obr. Przemysłowa w Krośnie, znajduje się na obszarze oznaczonym w części graficznej Planu symbolem: 1.P – tereny zabudowy produkcyjnej. Podstawowe przeznaczenie: obiekty produkcyjne. Przeznaczenie uzupełniające: usługi, składy i magazyny.
Teren działek znajduje się w strefie wydzielonej: strefie ochrony konserwatorskiej zespołu budynków przemysłowych dawnej rafinerii.
Udziały w działkach drogowych (prawo użytkowania wieczystego):

 1. udział w wysokości 4,45 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/89 o powierzchni 0,0467 ha (księga wieczysta nr KS1K/00071722/8),
 2. udział w wysokości 3,77% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/96 o powierzchni 0,0206 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 3. udział w wysokości 3,50 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/97 o powierzchni 0,0126 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 4. udział w wysokości 3,50 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/98 o powierzchni 0,0501 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 5. udział w wysokości 3,27% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/99 o powierzchni 0,0443 ha,
 6. udział w wysokości 2,88 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/101 o powierzchni 0,1345 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 7. udział w wysokości 2,72 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/103 o powierzchni 0,0567 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Krośnie księga wieczysta nr KS1K/00071722/8