Kompleks nieruchomości na sprzedaż

PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż kompleksu nieruchomości, na który składają się: hale produkcyjne, parkingi i powierzchnie magazynowe, skomunikowane drogami asfaltowymi

PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno) (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22A:

 • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 4062/87, 4074/79, 4075/79, 4083/84, 4076/76, 4601/86, 5021/110, 5023/110, 5024/110, 5025/110, 5026/110, 5307/110, 5310/110, 5313/110 o łącznej pow. 5,3052 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli, położonych na działkach zabudowanych, objęte księgą wieczystą nr GL1Z/00014417/0

oraz

 • prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4084/84 o pow. 0,1880 ha, objęta księgą wieczystą nr GL1Z/00028013/9 oraz prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4082/77
  o pow. 0,2158 ha, objęta księgą wieczystą nr GL1Z/00028118/5

wraz z

 • udziałami w wysokości 49255/67619 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 5306/110, 5308/110, 5309/110 i 5311/110 (działki drogowe), objęte księgą wieczystą nr GL1Z/00069943/6.

(zwane dalej łącznie przedmiotem sprzedaży lub Nieruchomością).

Powyższe prawa zbywane są łącznie.

Cena minimalna za przedmiot sprzedaży wynosi 6.990.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto + VAT/zwolnienie

Nieruchomość zabudowana jest budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 12 521,83 m²
i jednym obiektem (wiatą) zakwalifikowanym jako budowla o pow. użytkowej 110,00 m². Na nieruchomości znajdują się sieci i instalacje dostarczające media do obiektów.

W ramach przedmiotu sprzedaży zawierają się w szczególności:

 • Hala warsztatowa (dwunawowa):
  Powierzchnia użytkowa: 1213,98 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1955. Kubatura: 6750,00 m3. Działka ewidencyjna: 5313/110. Budynek konstrukcji tradycyjnej murowany bez stropów. Dach prefabrykowany o lekkiej konstrukcji stalowej, kilku spadowy z świetlikami stalowymi. Pokrycie dachu papa. Posadzka betonowa, trylinka, lastryko, glazura, pcv. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania szczątkowa odcięta.
 • Hala warsztatowa (jednonawowa):
  Powierzchnia użytkowa: 601,95 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1956. Działka ewidencyjna: 5313/110. Budynek o konstrukcji stalowej, ściany z cegły oraz bloczków PGS. Dach prefabrykowany żelbetowy w części drewniany kryty papą. Część południowa wymienione pokrycie blacha trapezowa. Posadzki betonowe, panele, glazura i pcv. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Budynek ogrzewany elektrycznie. Elewacje północna i południowa zostały ocieplone. Stolarka okienna i drzwiowa częściowo wymieniona.
 • Hala:
  Powierzchnia użytkowa: 771,85 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1981. Kubatura: 7732,00 m3. Działka ewidencyjna: 5313/110. Budynek wykonany z konstrukcji stalowej, posadowiony między budynkiem warsztatu napraw sprzętu ciężkiego hala 2 nawowa, a budynkiem warsztatu obróbki mechanicznej hala 1 nawowa. Pomiędzy budynkami jest możliwość przemieszczania się. Fundamenty budynku żelbetowe. Dach konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową oraz papą. Budynek posiada elewację z blachy trapezowej od strony północnej i południowej. Posadzka betonowa. W budynku znajduje się suwnica nadtorowa o udźwigu 8T. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej (nieczynnej).
 • Warsztat z pomieszczeniami biurowymi:
  Powierzchnia użytkowa: 3 689,65 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1960 ( 1950 – 1960). Działka ewidencyjna: 5024/110. Hala o konstrukcji nośnej żelbetowej z wypełnieniem tradycyjnym murowanym. Wiązary dachowe stalowe. W budynku znajduje się suwnica o nośności 5T. Belki podsuwnicowe stalowe. Dach z płyt prefabrykowanych pokryty papą. Posadzki wylewka betonowa i lastryko, glazura, panele i wykładzina pcv. Do hali po obwodzie przylega dobudówka socjalno-biurowa o dwóch kondygnacjach wykonana technologią tradycyjną, wsparta na słupach żelbetowych. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną.
 • Budynek tzw. stacji obsługi samochodów:
  Powierzchnia użytkowa: 1169,40 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1957. Kubatura: 7186,30 m3. Działka ewidencyjna: 5026/110. Budynek o konstrukcji tradycyjnej żelbetowej. Wypełnienie ścian z cegły oraz bloczków PGS. Dach z płyt korytkowych prefabrykowany, kryty papą. Posadzka betonowa w części socjalno-biurowej glazura, wykładzina pcv, panele. Obecnie budynek jest użytkowany częściowo z przeznaczeniem na magazyny. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej nieczynnej, centralne ogrzewanie instalacja szczątkowa odcięta.
 • Budynek magazynowy:
  Powierzchnia użytkowa: 2215,41 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1956. Kubatura: 10947,00 m3. Działka ewidencyjna: 4074/79 i 4076/76. Budynek wykonany z cegły i PGS. Dach z elementów betonowych oparty na dźwigarach stalowych pokryty papą. Dach posiada świetliki. Do budynku przylegają z dwóch stron rampy załadowczo-wyładowcze. Posadzka betonowa w części socjalno-biurowej wykładzina pcv, lastryko, glazura. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej nieczynnej, centralne ogrzewanie. Instalacje w niektórych pomieszczeniach są niekompletne. Obecnie budynek jest użytkowany pod funkcję magazynowo, socjalno-biurową.
 • Budynek magazynowy:
  Powierzchnia użytkowa: 957 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1972. Kubatura: 3830,00 m3. Działka ewidencyjna: 4074/79, 4076/76 i 4601/86. Obiekt trójsegmentowy z rampą o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej. Fundamenty żelbetowe. Konstrukcja dachu żelbetowa. Obudowa ścian z cegły i PGS .Posadzka betonowa. Dach kryty papą. Wyposażenie: instalacja elektryczna, co, odgromowa.
 • Budynek dawnej stolarni:
  Powierzchnia użytkowa: 474,67 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1956. Kubatura: 2443,00 m3. Działka ewidencyjna: 5023/110. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, fundamenty żelbetowe, stropodach z płyt żelbetowych, dwuspadowy kryty papą, rynny oraz rury spustowe pcv. Posadzka betonowa, wykładzina pcv oraz glazura. Obecnie budynek jest nieużytkowany. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej nieczynnej, centralne ogrzewanie instalacja szczątkowa odcięta.
 • Wiata metalowo-magazynowa:
  Powierzchnia użytkowa: 305 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1993. Pow. zabudowy: 324,00 m2. Kubatura: 972,00 m3. Działka ewidencyjna: 5021/110. Fundamenty ławy i stopy żelbetowe. Ściany w części socjalno-biurowej warstwowe 2×12 cm z cegły z warstwą izolacyjną gr. 5 cm, w części warsztatowo-magazynowej, szkielet stalowy, obudowany blachą trapezową. Dach – wiązary stalowe, dwuspadowe, kryte blachą trapezową, izolacja z wełny mineralnej. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna.
 • Magazyn materiałów łatwopalnych:
  Powierzchnia użytkowa: 122 m2
  OPIS TECHNICZNY: Rok zakończenia budowy 1956. Kubatura: 208,97 m3. Działka ewidencyjna: 5021/110. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Konstrukcja ścian z bloczków PGS. Stropodach kryty papą. Posadzka betonowa. Instalacje: elektryczna, wodno- kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.
 • Udziały w działkach drogowych

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie do 23 lipca 2021 r. do godz. 10:00 oraz wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny minimalnej na konto Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 90 1050 0086 1000 0090 3009 0006 w terminie do 21 lipca 2021 r.
Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis
z rejestru/ewidencji właściwych dla formy prowadzonej działalności, umowę spółki cywilnej (kopia potwierdzona za zgodność przez adwokata/radcę
prawnego/ notariusza),
c) w przypadku spółek – zgodę organów spółki na zakup Nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
d) oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
e) w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a Nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę, w formie aktu notarialnego, małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
f) Promesę wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
g) oświadczenie, że Oferent nie jest:
− członkiem Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
− prowadzącym przetarg;
− podmiotem, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu lub członkiem jego władz lub jego organu nadzorującego;
− osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
− małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w pkt. powyżej;
− osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
h) oświadczenie RODO,
i) oświadczenia o postępowaniach prowadzonych bądź zakończonych przeciwko Oferentowi, członkowi bądź członkom zarządu Oferenta w związku z naruszeniem przepisów antykorupcyjnych (art. 228-230a, art. 250a i art. 296a kk),
j) dowód wpłaty wadium,
k) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, podstawowymi postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapłacie ceny
w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
l) oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym technicznym, i prawnym przedmiotu sprzedaży i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady, w tym wady ukryte,
m) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też ofert złożonych po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Spółka ma prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sprzedaż – Zabrze Pawliczka 22A. Nie otwierać przed 23 lipca 2021r.  godz. 10:00 należy złożyć (przesłać)  w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego  (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno. Termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1, do godz. 10:00.

W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku licytacji nie może być mniej korzystna niż uprzednia oferta.

Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej
(bez oprocentowania) z chwilą zakończenia postępowania (zawarcia umowy sprzedaży), nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub na warunkach wskazanych przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

Termin związania ofertą – 90 dni od dnia otwarcia ofert. Spółka może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 90 dni.

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • jednostronnej zmiany warunków przetargu, a zmiany będą obowiązywać wszystkich oferentów od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki,
 • odwołania niniejszego ogłoszenia,
 • odstąpienia/zakończenia przetargu lub zawarcia umowy bez podania przyczyny
 • unieważnienia przetargu

a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z tego tytułu.

Informacje dodatkowe, w tym podstawowe warunki umowy sprzedaży Nieruchomości:
a) Aktualnie przedmiotem najmu pod działalność produkcyjną lub magazynową jest 11 budynków.
b) Nie wyklucza się, że notariusz, przed którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, zakwalifikuje sprzedaż niektórych działek niezabudowanych jako podlegające pierwokupowi Gminy Miasta Zabrze.
c) Dopuszcza się udzielenie informacji o Nieruchomości po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, według wzoru przekazanego przez Spółkę. Zakres udostępnionych informacji zostanie określony przez Spółkę.
d) Stawka podatku VAT/zwolnienie – do ustalenia.
e) Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi Kupujący (w tym koszty notarialne).
f) Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż przed zawarciem umowy sprzedaży.
g) Nabywca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że dla Nieruchomości nie wykonano badań sozologicznych i nie wnosi do tego zastrzeżeń ani nie będzie żądał od Sprzedającego wykonania takich badań, zaś w przypadku wykonania badań nie będzie wnosił roszczeń do Sprzedającego w związku z tymi badaniami.
h) Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym Nieruchomości, jej lokalizacją, i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz wyraża zgodę
na wyłączenie rękojmi za wady.
i) Nieruchomość zostanie wydana Kupującemu protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, po zawarciu umowy sprzedaży.
j) W umowie sprzedaży Kupujący ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Sprzedającego lub właścicieli/gestorów sieci w zakresie infrastruktury przesyłowej (tranzytowej) znajdującej się na Nieruchomości, w tym planowanych sieci elektrycznej, gazowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej (podstawowe warunki służebności: szerokość pasa służebności zgodnie z normami lub właściwymi przepisami, wejścia na teren Nieruchomości w celu usuwania awarii, konserwacji, remontów, budowy dalszych przyłączy).
k) Granice własności elementów infrastruktury, niebędących infrastrukturą przesyłową, o której mowa w lit. powyżej, stanowią granice działki Nieruchomości.
l) Na Nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów lub niezinwentaryzowane. Kupujący winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla Kupującego z istnienia tych sieci obciążają ryzyko Kupującego i nie stanowią wady Nieruchomości.
m) Niezależnie od podanych powyżej informacji, Kupujący odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie Kupującego i stanowi obszar jego ryzyka.
n) Nabywca akceptuje, że Sprzedający nie dostarczy świadectw energetycznych dla budynków i nie będzie od niego żądać tych dokumentów.
o) Kupujący w treści umowy sprzedaży złoży oświadczenie, że szczegółowo zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do Sprzedającego zarówno w chwili zawarcia umowy sprzedaży, jak i w przyszłości. Kupujący zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. Powyższe zastrzeżenia zostaną powtórzone w treści umowy sprzedaży, w formie stosownych oświadczeń Kupującego.
p) Jeżeli Kupujący nie przystąpi do zawarcia umowy przedwstępnej lub ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym przez Sprzedającego, Sprzedający może w terminie 30 dni odstąpić od zawarcia z nim umowy, a wpłacone przez Kupującego wadium nie podlega zwrotowi.
q) W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym zgodnie z lit. p, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie związanego ofertą oferenta, który złożył kolejną (po Kupującym) ofertę i wyznaczy mu termin zawarcia przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży lub umowy ostatecznej, jeżeli warunki opisane w niniejszym ogłoszeniu zostały spełnione. W takim przypadku do Oferenta stosuje się odpowiednio warunki postępowania.
r) Kupujący zobowiązuje się powtórzyć zobowiązania, oświadczenia i zapewnienia wynikające z niniejszego ogłoszenia i oferty w treści umowy dotyczącej nieruchomości (przedwstępna, warunkowa, umowa sprzedaży itp.)

Informacje o przedmiocie przetargu pod nr tel. 663 224 106, udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia RODO.
2. Dokumentacja geodezyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej).
3. Prezentacja nieruchomości.