1
Compilance i etyka - PGNiG

Firma odpowiedzialna społecznie

Kodeks etyki wyznacza standardy postępowania oraz określa wartości jakimi kierują się pracownicy
PGNiG Technologie S.A. w codziennej pracy. Kluczowe wartości, którymi się kierujemy to:

Odpowiedzialność

To podstawa codziennego działania wszystkich pracowników, niezależnie od
zajmowanego stanowiska, a jednocześnie wyzwanie, które mobilizuje nas do
dbania o wspólne dobro oraz środowisko naturalne.

Wiarygodność

To długotrwałe i konsekwentne budowanie wysokiej kultury komunikacji,
opartej o zasady dialogu, stymulującej atmosferę zaufania wśród wszystkich
naszych interesariuszy.

Partnerstwo

To budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie
korzystnych relacji, w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG - z pracownikami
i organizacjami związkowymi oraz na zewnątrz – z klientami, społecznościami
lokalnymi i innymi uczestnikami rynku.

Jakość

To zapewnienie wysokiego poziomu dostarczanych przez nas produktów
i świadczonych usług z uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia
poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów
zarządzania i kształtowanie etycznego środowiska w GK PGNiG, w zgodzie
z aspiracjami naszych klientów, pracowników i wszystkich partnerów. 

oferta

Zobacz naszą ofertę