1
PGNiG - Aktualności

Zakończenie strategicznej inwestycji – Gazociągu DN 700 Hermanowice – Strachocina

Zakończenie strategicznej inwestycji - Gazociągu DN 700 Hermanowice - Strachocina

Spółka PGNiG Technologie S.A. będąca Generalnym Wykonawcą inwestycji realizowanej dla OGP Gaz-System S.A. pn. „Budowa gazociągu DN700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” w dn. 30.04.2020 r. podpisała protokół odbioru końcowego tegoż zadania, tym samym przyczyniając się do ukończenia pierwszego odcinka strategicznego dla Podkarpacia gazociągu, wchodzącego w skład korytarza Północ – Południe. Nowo wybudowana instalacja gazowa uzyskała wymagane pozwolenia na użytkowanie wydane przez WINB w Rzeszowie oraz została włączona do istniejącej infrastruktury gazociągów o średnicach od DN 500 do DN700.

Gazociąg zlokalizowany w województwie podkarpackim, przebiega przez siedem gmin, w tym: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok, na terenie których znajdowały się liczne obiekty terenowe takie jak m.in. droga krajowa, drogi wojewódzkie i drogi powiatowe, tory kolejowe, cieki wodne w tym rzeki, potoki, strumienie, tereny leśne oraz tereny Natura 2000.

Lokalizacja inwestycji, w niezwykle trudnym terenie pasma górskiego Bieszczad, gdzie różnica wzniesień na niewielkich odcinkach przekraczała 100 metrów, oraz jej zakres, który obejmował:

  • budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 o długości 72 km,
  • budowę linii światłowodowej biegnącej wzdłuż gazociągu DN 700,
  • rozbudowę węzła rozdzielczo-pomiarowego w Hermanowicach,
  • budowę pięciu zespołów zaporowo – upustowych,
  • budowę Stacji Ochrony Katodowej na terenie ZZU Kuźmina,

wymagały od PGNiG Technologie S.A. wykonania m.in. 36 przekroczeń bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi, kilkudziesięciu innych przekroczeń z różnego rodzaju obiektami oraz zabezpieczenia mikropalami dwóch osuwisk.

Budowa gazociągu, obwarowana bardzo restrykcyjną decyzją środowiskową, realizowana była równolegle w czterech miejscach przez niezależne grupy, przy zaangażowaniu podwykonawców i poddostawców. Na trasie budowy funkcjonowały cztery zaplecza techniczne oraz trzy place składowe na rury stalowe pochodzące z dostaw inwestorskich, przygotowane wg standardów i wymogów określonych przez OGP Gaz-System S.A. Specjalistyczne prace spawalnicze, prowadzone na bazie zatwierdzonych technologii spawania, obejmowały spawanie liniowe oraz spawanie montażowe.
Należy podkreślić, że spółka PGNiG Technologie S.A. prowadziła wszystkie prace w porozumieniu z lokalnymi władzami samorządowymi oraz przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnych. Bezpośredni udział w realizacji inwestycji, mającej na celu rozbudowę krajowego systemu przesyłowego stanowi dla spółki dowód uznania dla jej potencjału kadrowego i technicznego.