•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

PGNiG Technologie skonsolidowane      

Zakończył się proces formalnego połączenia 4 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG działających do tej pory odrębnie. Potencjał i zasoby BN Naftomontaż Sp. z o.o., ZUN Naftomet Sp. z o.o., ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli i BUG Gazobudowa Sp. z o.o. weszły w skład skonsolidowanej struktury PGNiG Technologie Sp. z o.o.

Decyzją Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2011 wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego połączony podmiot działający na rynku wysoko specjalizowanych usług projektowo-budowlano-montażowych dla sektora gazowego i górnictwa naftowego.

Decyzja Sądu stanowi formalne zakończenie procesu konsolidacji, rozpoczętego 16 czerwca 2010 r. i realizowanego w ramach celów określonych w zaktualizowanej strategii PGNiG na lata 2011 - 2015. PGNiG Technologie Sp. z o.o. to od teraz jedno przedsiębiorstwo dysponujące oddziałami, stworzonymi na bazie dotychczasowych spółek zależnych. Łączy unikalne umiejętności, wieloletnią historię oraz bogate doświadczenie czterech połączonych podmiotów.
Dzięki centralizacji zarządzania oraz oszczędnościom w obszarze wspólnych zakupów PGNiG Technologie Sp. z o.o. usprawni w oddziałach procesy zarządzania, uprości struktury, poprawi nadzór i przyśpieszy procesy decyzyjne. Z kolei ze względu na większy potencjał finansowy (kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 166 mln zł) PGNiG Technologie Sp. z o.o. staje się atrakcyjnym klientem dla banków, co ułatwi stworzenie bazy kapitałowej wymaganej jako zabezpieczenia i wadia przy dużych projektach wykonawczych.

Wartością spółki są wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz wypracowana pozycja na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Wchodzące do PGNiG Technologie spółki zrealizowały wiele inwestycji związanych z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, budową podziemnych magazynów gazu (m.in. Bonikowo, Brzeźnica, Swarzów, Strachocina, Daszewo). Na swoim koncie mają również inwestycje infrastrukturalne prowadzone poza granicami kraju, m.in. dla klientów z Niemiec, Słowenii i Włoch.

"Rozbudowa infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz rozwój rynku usług związanych z pozyskiwaniem gazu łupkowego w najbliższych latach stanowi wyzwanie dla PGNiG Technologie. Najważniejszym celem nowo powstałego podmiotu na najbliższe lata jest zdobycie pozycji lidera na konkurencyjnym i szybko rosnącym rynku usług projektowo-budowlano-montażowych w sektorze gazownictwa i górnictwa naftowego." - podkreśla Bernard Ściechowski, Prezes Zarządu PGNiG Technologie.

Strategia PGNiG Technologie Sp. z o.o. na lata 2011-2015 przewiduje m.in. zwiększenie udziału w rynku budowy gazociągów wysokiego ciśnienia - do 30%, zagospodarowania złóż ropy i gazu (nowe zadania) - do 60%, budowy i remontów sprzętu do wyposażenia odwiertów - do 70%. Zakłada się utrzymanie dynamiki sprzedaży od 2012 r. na poziomie 8% rocznie (rok do roku) oraz przychodów z eksportu na poziomie min. 10% przychodów rocznych. Planowane jest również zdobycie 5-10% rynku inwestycji inicjowanych przez spółki gazownicze i wejście na rynki przesyłu mediów.

PGNiG Technologie zatrudnia obecnie około 1500 pracowników.