•  
 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Nieruchomość na sprzedaż: budynek biurowy Zabrze Wolności 339      

Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 339, w skład której wchodzą:
 1. prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 1578/3, 1583/4 o powierzchni 0,5169 ha (księga wieczysta nr GL1Z/00010838/9),
 2. prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1974/3 o powierzchni 0,0191 ha (księga wieczysta o nr GL1Z/00041161/8) oraz
 3. prawo własności działek o numerach ewidencyjnych 1973/4, 1971/2, 1970/2, 1972/4 o łącznej powierzchni 159 m2 ( księga wieczysta nr GL1Z/00010853/0),
(łącznie obszar nieruchomości 0,5519 ha) wraz z prawem własności naniesień zlokalizowanych na działkach zabudowanych, w tym budynku biurowego o powierzchni użytkowej 2642,64m2 (zwane dalej łącznie Nieruchomością).
 
Powyższe prawa zbywane są łącznie.
 
Cena minimalna za nieruchomość wynosi 2 990 000 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto
 
Informacje o nieruchomości: http://www.technologiepgnig.pl/pl/nieruchomosci-na-sprzedaz/zabrze-ul.-wolnosci-339 oraz http://www.nieruchomosci.pgnig.pl/
 
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie do 25 października 2019 r. do godz. 12:00 oraz wniesienie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej. Wadium wniesione w pieniądzu nie podlega oprocentowaniu.
 2. Dopuszcza się wniesienie wadium w pieniądzu lub w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wpłacone w pieniądzu należy uiścić na konto Spółki w Banku Societe Generale SA nr 41 1840 0007 2212 1330 0810 2419w terminie do 23 października 2019 r. Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zostać udzielona na okres nie krótszy niż termin związania ofertą. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie beneficjenta - Spółki.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
 1. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 2. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - aktualny odpis z rejestru/ewidencji właściwych dla formy prowadzonej działalności, umowę spółki cywilnej (kopia potwierdzona za zgodność przez adwokata/radcę prawnego/ notariusza),
 3. w przypadku spółek - zgodę organów spółki na zakup przedmiotu sprzedaży, jeżeli jest wymagana;
 4. oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
 5. w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a Nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę, w formie aktu notarialnego, małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 6. Promesę wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
 7. oświadczenie, że Oferent nie jest:
 • członkiem Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
 • prowadzącym przetarg;
 • podmiotem, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu lub członkiem jego władz lub jego organu nadzorującego;
 • osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w pkt. powyżej;
 • osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
 1. oświadczenie RODO,
 2. dowód wpłaty/wniesienia wadium,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, podstawowymi postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapłacie ceny w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
 4. oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym technicznym, i prawnym przedmiotu sprzedaży i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady, w tym wady ukryte,
 5. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 
 
Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 3, oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też ofert złożonych po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Spółka ma prawo swobodnego wyboru oferty.
 
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - Zabrze ul. Wolności 339. Nie otwierać przed 25 października 2019 r. godz. 12:00" należy złożyć (przesłać) w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno. Termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1, do godz. 12:00.
 
W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku licytacji nie może być mniej korzystna niż uprzednia oferta.
 
Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej (bez oprocentowania) terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub na warunkach wskazanych przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
 
Termin związania ofertą - 90 dni od dnia otwarcia ofert. Spółka może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o 90 dni.
 
W przypadku gdy Spółka zwróci się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a Oferent wyrazi na to zgodę, powinien on jednocześnie przedłużyć termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej jako wadium.
 
Spółka zastrzega sobie prawo do:
 • jednostronnej zmiany warunków przetargu, a zmiany będą obowiązywać wszystkich oferentów od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki,
 • odwołania niniejszego ogłoszenia,
 • odstąpienia/zakończenia przetargu lub zawarcia umowy bez podania przyczyny
 • unieważnienia przetargu
a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z tego tytułu.
 
Informacje dodatkowe, w tym podstawowe warunki umowy sprzedaży praw do Nieruchomości:
 
 1. Zawarcie umowy sprzedaży działek objętych prawem pierwokupu Gminy Zabrze nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez nią z prawa pierwokupu przysługującego na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. 2010.102.651.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotów sprzedaży nieobjętych prawem pierwokupu zostanie poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży zawierającej postanowienia co do zasady zgodne z niniejszym ogłoszeniem.
 3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje, iż Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej drogą wewnętrzną- działka nr ewid. 1975/3.
 4. Stawka podatku VAT/zwolnienie:
 1. dostawa budynku biurowego (wraz z działkami nr 1578/3 oraz 1583/4) podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT przewidzianemu mocą art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, co do którego strony mogą – na zasadach określonych w art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT – zrezygnować i poddać ww. dostawę opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT;
 2. dostawa działek o numerach: 1970/2; 1971/2; 1972/4; 1973/4; 1973/4; 1974/3, jako działek niezabudowanych podlega zwolnieniu od podatku VAT;
 3. w zakresie centrali telefonicznej dostawa podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.
 1. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi Kupujący (w tym koszty notarialne).
 2. Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży (przez którą rozumie się umowę przeniesienia praw do działek objętych prawem pierwokupu i przedwstępną - odnośnie do pozostałych przedmiotów sprzedaży);
 3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym Nieruchomości, jej lokalizacją, i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady.
 4. Poszczególne części Nieruchomości (lokale, części gruntu) są przedmiotem umów najmu z różnymi podmiotami. Kupujący wstąpi w stosunki najmu na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków umów najmu mogą zostać udzielone w trybie wskazanym w pkt k) niniejszego ogłoszenia.
 5. W przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej Kupujący uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony zawrą umowę sprzedaży Nieruchomości i w tym zakresie poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, po zawarciu umowy sprzedaży.
 7. Dopuszcza się udzielenie informacji o Nieruchomości po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, według wzoru przekazanego przez Spółkę. Zakres udostępnionych informacji zostanie określony przez Spółkę.
 

Informacji o przedmiocie przetargu pod nr tel. 885 790 484. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Załączniki: