•  
  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pawliczka      

 

Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22A, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 4055/116, 4062/87, 4074/79, 4075/79, 4076/76, 4083/84, 4601/86, 5021/110, 5022/110, 5023/110, 5024/110, 5025/110, 5026/110, 5028/110, 5029/110, 5050/110 o łącznej powierzchni 7,4643 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, a to:
a) 4074/79, 4075/79, 4083/84, 4076/76, 4601/86 o łącznej powierzchni 2,3399 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na posadowionych na działkach zabudowanych, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: magazyn gazów technicznych, budynek socjalno- magazynowo, stacja redukcyjno - pomiarowa gazu, magazyn główny ze stacją wymienników, garaż dla wózków transportowych,
b) 5021/110 o powierzchni 0,4582 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na niej posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: łaźnia i szatnia (dawny magazyn gazów technicznych), wiata na wózek akumulatorowy, magazyn materiałów, wiata bazy materiałowej, budynek socjalno - magazynowo - biurowy,
c) 4062/87 o pow. 0.0058 ha oraz 5022/110 o powierzchni 1,1393 ha wraz z prawem własności budowli i budynków posadowionych na działkach zabudowanych, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: warsztat napraw sprzętu ciężkiego, warsztat obróbki mechanicznej hala 1-nawowa, warsztat napraw sprzętu ciężkiego hala 2-nawowa, wiata magazynowa,
d) 5029/110 o pow. 0,6294 ha oraz 5023/110 o powierzchni 0,2064 ha wraz z prawem własności budowli i budynków posadowionych na działce zabudowanej, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym wiata stolarni - Suszarnia drewna, stolarnia;
e) 5024/110 o powierzchni 0,6348 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na niej posadowionych, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: warsztat szkolenia spawaczy, hala montażu stacji produkcyjno-pomiarowych,
f) 5025/110 o powierzchni 0,1401 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na niej posadowionych, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: budynek socjalno - magazynowo - biurowy, myjnia samochodowa,
g) 5026/110 o powierzchni 0,4396 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na niej posadowionych stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: stacja obsługi samochodów,
h) 4055/116 o pow. 0,0081 ha i 5050/110 o powierzchni 1,4627 ha wraz z prawem własności budowli i budynków na posadowionych na działce zabudowanej, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w tym: oddział produkcji pomocniczej zakład produkcji montażowej i wiata magazynowa,
(zwane dalej łącznie Nieruchomością).


Powyższe prawa zbywane są łącznie.


Cena minimalna za Nieruchomość wynosi 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) netto

Informacje o nieruchomości: http://www.technologiepgnig.pl/pl/nieruchomosci-na-sprzedaz/zabrze-ul.-alojzego-pawliczka-22a oraz http://www.nieruchomosci.pgnig.pl/

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00014417/0.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie do 15 września 2017 r. do godz. 14:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej na konto Spółki w Bank Millenium S.A. nr 35116022020000000220591851 w terminie do 14 września 2017 r. Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - aktualny odpis z rejestru/ewidencji właściwych dla formy prowadzonej działalności, umowę spółki cywilnej (kopia potwierdzona za zgodność przez adwokata/radcę prawnego/ notariusza),
c) w przypadku spółek- zgodę organów spółki na zakup Nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
d) oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
e) w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a Nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę, w formie aktu notarialnego, małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
f) Promesę wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na
nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
g) oświadczenie, że Oferent nie jest:
- członkiem Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
- prowadzącym przetarg;
- podmiotem, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu lub członkiem jego władz lub jego organu nadzorującego;
- osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
- małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w pkt. powyżej;
- osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
h) dowód wpłaty wadium,
i) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, podstawowymi postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapłacie ceny w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
j) oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym technicznym, i prawnym przedmiotu sprzedaży i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady oraz zgodzie na to, że sprzedaż działek objętych pierwokupem nastąpi pod warunkiem, że uprawniony z pierwokupu nie skorzysta ze swojego prawa,
k) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.


Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też ofert złożonych po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Spółka ma prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości - Zabrze ul. Pawliczka 22A. Nie otwierać przed 15.09.2017 r. godz. 14:00" należy złożyć (przesłać) w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno. Termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1 do godz. 14:00.

W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku licytacji nie może być mniej korzystna niż uprzednia oferta.

Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej (bez oprocentowania) terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub na warunkach \ wskazanych przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

Termin związania ofertą- 90 dni od dnia otwarcia ofert. Spółka może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o 90 dni.

Spółka zastrzega sobie prawo do:
- jednostronnej zmiany warunków przetargu, a zmiany będą obowiązywać wszystkich oferentów od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki,
- odwołania niniejszego ogłoszenia,
- odstąpienia od przetargu lub zawarcia umowy bez podania przyczyny

a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z tego tytułu.

Informacje dodatkowe, w tym podstawowe warunki umowy sprzedaży praw do Nieruchomości:

a) Zawarcie umowy sprzedaży działek objętych prawem pierwokupu Gminy Zabrze nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez nią z prawa pierwokupu przysługującego na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. 2010.102.651.
b) W stosunku do działek o nr ewid. 4055/116 oraz 5050/110 ustanowione jest umowne prawo pierwokupu, które może zostać zrealizowane w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży (umowy zobowiązującej).
c) Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotów sprzedaży nieobjętych prawem pierwokupu może zostać poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży zawierającej postanowienia co do zasady zgodne z niniejszym ogłoszeniem.
d) Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje, iż Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej drogą wewnętrzną- działka nr ewid. 1975/3.
e) Stawka podatku VAT/zwolnienie zostanie obliczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
f) W Dziale IV ksiąg wieczystych wpisana jest hipoteka umowna łączna na kwotę 55 mln zł na rzecz PGNiG S.A. w Warszawie. W przypadku sprzedaży nieruchomości, PGNiG S.A. może, na wniosek Spółki, wystawić na rzecz nabywcy Nieruchomości promesę kwitu mazalnego zastrzegającego warunek, że wykreślenie hipoteki (obciążenia hipotecznego) ze zbywanej nieruchomości nastąpi po uprzednim dokonaniu przez nabywcę Nieruchomości zapłaty ceny na rachunek PGNiG S.A. lub w treści promesy kwitu mazalnego.
g) Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi Kupujący (w tym koszty notarialne).
h) Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży (przez którą rozumie się umowę przeniesienia praw do działek objętych prawem pierwokupu i przedwstępną- odnośnie do pozostałych przedmiotów sprzedaży);
i) Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym Nieruchomości, jej lokalizacją i granicami, i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady.
j) Poszczególne części Nieruchomości (lokale, części gruntu) są przedmiotem umów najmu z różnymi podmiotami. Kupujący wstąpi w stosunki najmu na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków umów najmu mogą zostać udzielone w trybie wskazanym w pkt m) niniejszego ogłoszenia.
k) W przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej Kupujący uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony zawrą umowę sprzedaży Nieruchomości i w tym zakresie poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
l) Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, po zawarciu umowy sprzedaży.
m) Dopuszcza się udzielenie informacji o Nieruchomości po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, według wzoru przekazanego przez Spółkę. Zakres udostępnionych informacji zostanie określony przez Spółkę.

Dokumenty do pobrania:
- Mapa zasadnicza
- Mapa ewidencyjna
- Wypis z rejestru gruntów
- Wypis z rejestru budynków

Informacji o przedmiocie przetargu pod nr tel. 885 790 484. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.