•  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Hala produkcyjna na sprzedaż - Zabrze      

 
PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno)
(dalej
Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż:
 • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zabrzu przy
  ul. Pawliczka 22A
  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 5050/110, 4055/116 i 5312/110 o łącznej powierzchni 1,8364 ha, wraz z
 • prawem odrębnej własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych
  na tych działkach, stanowiących odrębny przedmiot własności, w tym budynek hali
  produkcyjno-montażowej
  ,
 • wraz z udziałami 18364/67619 działkach drogowych (prawo użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 5306/110, 5308/110, 5309/110 i 5311/110
 
(zwane dalej łącznie przedmiotem sprzedaży lub Nieruchomością).
Powyższe prawa zbywane są łącznie.
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00014417/0.
 
W ramach przedmiotu sprzedaży zawierają się w szczególności:
 
 • Budynek hali produkcyjno-montażowej:
 • Powierzchnia użytkowa: ok. 6000 m2
 • OPIS TECHNICZNY:
Jedna kondygnacja w części produkcyjnej, dwie kondygnacje w części socjalno-biurowej. Konstrukcja nośna - szkielet żelbetowy, na którym oparte są wiązary stalowe dachu z płytami korytowymi stropodachu pokryte papą. Ściany z cegły pełnej, bloczków GPS i płyt żelbetowych prefabrykowanych. Hala wyposażona w suwnice z belkami jezdnymi stalowymi. Dwa świetliki stalowe zlokalizowane w głównej części hali. Do podłużnej części hali od strony zachodniej przylega dobudówka dwukondygnacyjna wykonana w technologii tradycyjnej pełniąca funkcję socjalno-biurową
 
 • Budowle i urządzenia,
 
 • Udziały w działkach drogowych
 
Cena minimalna za przedmiot sprzedaży wynosi 3.190.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto + VAT/zwolnienie
 
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim
  w terminie do 27 listopada 2020 r. do godz. 10:00 oraz wpłacenie wadium
  w wysokości 10% ceny minimalnej
  na konto Spółki w ING Bank Śląski S.A.
  nr 90 1050 0086 1000 0090 3009 0006w terminie do 24 listopada 2020 r.
  Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
 1. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 2. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis
  z rejestru/ewidencji właściwych dla formy prowadzonej działalności, umowę spółki cywilnej (kopia potwierdzona za zgodność przez adwokata/radcę
  prawnego/ notariusza),
 3. w przypadku spółek - zgodę organów spółki na zakup Nieruchomości,
  jeżeli jest wymagana;
 4. oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
 5. w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim,
  a Nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę, w formie aktu notarialnego, małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 6. Promesę wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia
  na nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
 7. oświadczenie, że Oferent nie jest:
 • członkiem Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
 • prowadzącym przetarg;
 • podmiotem, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu lub członkiem jego władz lub jego organu nadzorującego;
 • osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w pkt. powyżej;
 • osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym
  lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
 1. oświadczenie RODO,
 2. oświadczenia o postępowaniach prowadzonych bądź zakończonych przeciwko Oferentowi, członkowi bądź członkom zarządu Oferenta w związku z naruszeniem przepisów antykorupcyjnych (art. 228-230a, art. 250a i art. 296a kk),
 3. dowód wpłaty wadium,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, podstawowymi postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapłacie ceny
  w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
 5. oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu
  o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym technicznym, i prawnym przedmiotu sprzedaży i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady, w tym wady ukryte,
 6. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej
  do działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 
Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też ofert złożonych po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Spółka ma prawo swobodnego wyboru oferty.
 
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Sprzedaż – Zabrze Pawliczka 22A. Nie otwierać przed 27 listopada 2020r. godz. 10:00" należy złożyć (przesłać) w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno. Termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1, do godz. 10:00.
 
W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji)
na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku licytacji nie może być mniej korzystna niż uprzednia oferta.
 
Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej
(bez oprocentowania) z chwilą zakończenia postępowania (zawarcia umowy sprzedaży),
nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą.
 
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli
się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub na warunkach wskazanych przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny w terminie wyznaczonym
przez Sprzedającego.
 
Termin związania ofertą - 90 dni od dnia otwarcia ofert. Spółka może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 90 dni.
 
Spółka zastrzega sobie prawo do:
 • jednostronnej zmiany warunków przetargu, a zmiany będą obowiązywać wszystkich oferentów od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki,
 • odwołania niniejszego ogłoszenia,
 • odstąpienia/zakończenia przetargu lub zawarcia umowy bez podania przyczyny
 • unieważnienia przetargu
a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z tego tytułu.
 
Informacje dodatkowe, w tym podstawowe warunki umowy sprzedaży Nieruchomości:
 1. Dopuszcza się udzielenie informacji o Nieruchomości po złożeniu
  przez zainteresowanego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, według wzoru przekazanego przez Spółkę. Zakres udostępnionych informacji zostanie określony przez Spółkę.
 2. Stawka podatku VAT/zwolnienie – do ustalenia.
 3. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi Kupujący
  (w tym koszty notarialne).
 4. Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę,
  nie później jednak niż przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Nabywca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że dla Nieruchomości nie wykonano badań sozologicznych.
 6. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym Nieruchomości, jej lokalizacją, i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz wyraża zgodę
  na wyłączenie rękojmi za wady.
 7. Nieruchomość zostanie wydana Kupującemu protokołem zdawczo-odbiorczym
  w terminie uzgodnionym przez strony, po zawarciu umowy sprzedaży.
 8. W umowie sprzedaży Kupujący ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Sprzedającego lub właścicieli sieci w zakresie infrastruktury przesyłowej (tranzytowej) znajdującej się na Nieruchomości, w tym planowanych sieci elektrycznej, gazowej
  i wodno-kanalizacyjnej (podstawowe warunki: szerokość pasa służebności zgodnie z normami lub właściwymi przepisami, wejścia na teren Nieruchomości w celu usuwania awarii, konserwacji, remontów, budowy dalszych przyłączy).
 9. Granice własności elementów infrastruktury, niebędących infrastrukturą przesyłową,
  o której mowa w lit. powyżej, stanowią granice działki Nieruchomości.
 10. Na Nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów lub niezinwentaryzowane. Kupujący winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla Kupującego z istnienia tych sieci obciążają ryzyko Kupującego i nie stanowią wady Nieruchomości.
 11. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Kupujący odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie Kupującego i stanowi obszar jego ryzyka.
 12. Kupujący w treści umowy sprzedaży złoży oświadczenie, że szczegółowo zapoznał
  się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do Sprzedającego zarówno w chwili zawarcia umowy sprzedaży, jak i w przyszłości. Kupujący zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. Powyższe zastrzeżenia zostaną powtórzone w treści umowy sprzedaży, w formie stosownych oświadczeń Kupującego.
 13. Jeżeli Kupujący nie przystąpi do zawarcia umowy przedwstępnej lub ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym przez Sprzedającego, Sprzedający może w terminie 30 dni odstąpić od zawarcia z nim umowy, a wpłacone przez Kupującego wadium nie podlega zwrotowi.
 14. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym zgodnie z lit. m, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie związanego ofertą oferenta, który złożył kolejną co po Kupującym ofertę do wysokości ceny i wyznaczy mu termin zawarcia przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży lub umowy ostatecznej, jeżeli warunki opisane w niniejszym ogłoszeniu zostały spełnione. W takim przypadku do Oferenta stosuje się odpowiednio warunki postępowania.
Budynek hali jest aktualnie przedmiotem najmu pod działalność produkcyjną.
 
Informacje o przedmiocie przetargu pod nr tel. 885 790 484, udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 
Załączniki:
 1. Dokumentacja geodezyjna (wypis z ewidencji gruntów, budynków, wypis z mapy ewidencyjnej)